Wijzigingen Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.     aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener
2.     aanpassing van de bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
3.     inzagerecht van  nabestaanden

1. Aanvulling van de informatieplicht

De nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van de hulpverlener wordt aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over:  de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.

2.  Aanpassing regels bewaartermijn
De bewaartermijn van medische dossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar en ook het moment waarop de bewaartermijn aanvangt wijzigt. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.

3. Inzagerecht van nabestaanden
Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.
Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
(1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
(2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
(3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
(4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage